در جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌هـــای زمیــــن، ابنیــــه، ســـاختمان و شهرسازی اصفهان ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: باید به صورت ویژه درباره زلزله و فرونشست زمین، برای شناسایی موقعیت خاص استان اصفهان رفع مشکلات و برنامه‌ریزی شود. منصور شیشه‌فروش افزود: به علت اینکه در استان اصفهان در صد سال گذشته زلزله شدیدی که خسارت‌های سنگین به بار بیاورد، اتفاق نیفتاده، استان اصفهان به عنوان یک استان امن جانشین تهران در مدیریت بحران اعلام شده است؛ اما رخ ندادن زلزله در سال‌های اخیر نباید این باور را به وجود بیاورد که در سال‌های آینده نیز به وقوع نخواهد پیوست. شیشه‌فروش گفت: از کارهایی که در این کارگروه انجام شده می‌توان به ایجاد پایگاه لرزه‌نگاری اصفهان که بعد از تهران از لحاظ تعداد ایستگاه‌ها، دارای رتبه اول در استان‌های کشور است و دستگاه‌های شتاب‌نگار که با هماهنگی اداره راه و شهرسازی استانداردسازی آن انجام شده و باند پهن نایین و ایستگاه‌های مطالعاتی اشاره کرد. مدیــــرکل مدیریت بحران استانداری گفت: همه شهرداری‌ها موظف‌اند که در خصوص تاب‌آوری ساختمان‌ها و تاسیسات در برابر فرونشست اقــــدامــــات لازم را انجام دهنــــد و  آب منطقه‌ای نیز موظف است برنامه جامعی برای پیشگیری از فرونشست دشت‌ها انجام دهد و برای عملی شدن این موضوع باید عدوات هوشمند و کنتور بر سر چاه‌های مناطق جهت کنترل برداشت آب نصب و با همکاری جهاد کشاورزی الگوی کشت برای کشاورزان تعریف و در خصوص طرح تعادل منابع مصرف آب تعادل بخشی کند. سیدحسین خادم‌زاده، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی استان و دبیر کارگروه در این خصوص گفت: عدم شناسایی دقیق گسل‌های فعال، یکی از مهم‌ترین مشکلات این استان است. بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده، پردازش داده‌های رقومی ماهواره‌ای، برداشت‌های صحرایی و کهلرزه‌های ثبت شده در شعاع ۱۰۰ کیلومتری اصفهان، تعداد ۶۳ گسل فعال شناسایی و تعدادی هم به دلیل وسعت آبرفت‌های دشــــت اصفهــــان، مناطـــق مسکونی و کـــشـــــــاورزی بــــــــه ســـــــادگی قابل‌شـــــــناســـــایی نیستند.