مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: تعداد شهرهای دارای بافت فرسوده شهری استان اصفهان از ۳۵ شهر به ۷۵ شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا حجت اله غلامی با بیان این مطلب، اظهار داشت: شناسایی و تعیین این محدوده ها مطابق قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری و بر اساس شاخص های سه گانه مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی صورت گرفته و با تحقق این امر فرصت استفاده مالکین وساکنان واقع در محدوده ها و محلات هدف از تسهیلات، تخفیفات و حمایت های مادی و معنوی دولت و شهرداری ها در راستای بازآفرینی پایدار شهری فراهم شد.

وی بیان داشت: با تصویب محدوده این ۲۲ شهر سطح بافت های فرسوده شناسایی و تعیین شده استان اصفهان از مساحت ۷۳۷۹ هکتار به مساحت ۸۱۰۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: با این افزایش، نسبت بافت های فرسوده استان اصفهان به کل بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور از حدود ۱۳ درصد به ۱۴.۵ درصد می رسد