روکش بتنی سد رسوب گیر رودخانه های لیر و اوند با پیگیری و نظارت واحد نگهداری و تعمیرات ساختمان و تأسیسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان ترمیم شد.
حسن مؤذنی رئیس واحد نگهداری و تعمیرات ساختمان و تأسیسات منطقه با اعلام خبر فوق گفت: پیش از آغاز فصل بارندگی و با هدف ایمن سازی خط لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان پروژه ترمیم سد رسوب گیر رودخانه های لیر و اوند اجراء شد.
وی ادامه داد: پروژه ترمیم روکش بتنی سد رسوب گیر رودخانه ها با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگاپاسکال با استفاده از خدمات پیمانکار و نظارت واحد تعمیرات عمومی منطقه انجام شده است.
مؤذنی بیان داشت: عملیات ترمیم روکش بتنی سدهای رسوب گیر رودخانه های لیر و اوند طی مدت 14 روز و با حجم 125 متر مکعب بتن ریزی در مسیر صعب العبور رودخانه ها با طول تقریبی 60 متر جهت جلوگیری از آب بردگی و بروز هر گونه حادثه برای خط 30 اینچ مارون ـ اصفهان در کیلومترهای 10 و 14 بعد از تغییر مسیر سدکارون 3 صورت گرفته است.