حمید ابوطالبی در پی انتصابش به عنوان مشاور رییس جمهور در یاددداشتی  توئیتری اهم اهداف خود در پست جدرد را تسریح کرد.                    

به گزارش ایسنا ، در این یادداشت توئیتری آمده است :انتصاب به سمت"مشاوررییس جمهور" تلاش افزونتر درسپهرسیاست برای تحقق «احیاء‌اخلاق، نجات‌اقتصاد، تعامل‌سازنده باجهان» ، «عقلانیت،اعتدال،امید» و "آزادی، امنیت، آرامش وپیشرفت".