پيرو مصوبه آخرين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان كه به رياست دكتر محسن مهرعليزاده برگزار گرديده بود، شوراي مشورتي گردشگري و سرمايه گذاري استان به رياست دستيار ويژه ي استاندار اصفهان تشكيل شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري اصفهان، پيرو مصوبه آخرين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري استان كه به رياست دكتر محسن مهرعليزاده برگزار گرديده بود، شوراي مشورتي گردشگري و سرمايه گذاري استان ذيل اين كارگروه به رياست دستيار ويژه ي استاندار اصفهان و متشكل از صاحب نظران، كارشناسان خبره ي گردشگري و سرمايه گذاران اين حوزه و مديران دستگاه هاي مرتبط تشكيل شد.
اولين جلسه ي اين شورا با هدف توجه به مباحث نرم افزاري و برنامه ريزي گردشگري با حضور روساي اتحاديه هاي هتلداران و انجمن صنفي آژانس داران، انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشگري ؛ معاونين سرمايه گذاري و گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي استان، مدير كل فرودگاه اصفهان، نمايندگان نيروي انتظامي و شهردار اصفهان و صدا و سيما، رئيس دفتر نمايندگي وزارت خارجه در استان؛ رئيس اتحاديه صنايع دستي و رئيس كميسيون گردشگري شوراي شهر و جمعي از سرمايه گذاران اين حوزه برگزار گرديد.
ارائه راهكارهاي اجرايي براي برطرف نمودن مشكلات موجود در حوزه ي گردشگري از جمله موارد مورد بحث در اين جلسه بشمار مي رفت  و دستيار ويژه استاندار اصفهان تاكيد نمود اين جلسات با احصاي مشكلات و ارائه راهكارهاي پيشنهادي و اجرايي به صورت مستمر و ماهانه و با بررسي حل يك موضوع ادامه يابد.