گرفتن BMI یا شاخصتوده بدنی بهترین معیار برای سنجش چاقی است.