29 آبان روز بدون حادثه استان اصفهان شد

ثبت يک برگ زرين در ايمني راههاي استان

29 آبان روز بدون حادثه استان اصفهان شد

29 آبان روز بدون حادثه استان اصفهان شد
1 آذر 1399, 16:01 / کد خبر:744155
مديرکل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان در خصوص اقدام مشترک دستگاه هاي امدادي و انتظامي روز بدون حادثه که 29 آبانماه در سطح راههاي استان اصفهان برگزار شد،

مديرکل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان در خصوص اقدام مشترک دستگاه هاي امدادي و انتظامي روز بدون حادثه که 29 آبانماه در سطح راههاي استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: با همکاري مردم و تمام دستگاههاي امدادي و انتظامي، اجراي اين طرح در تقويم استان اصفهان بهعنوان پايلوت کشور ثبت شد. مهدي خضري افزود: در اين طرح بيش از 1000 نفر از نيروهاي امدادي و انتظامي با ۲۵۱ دستگاه ماشينآلات در جادههاي استان يا مرکز ديسپاچينگ و ستادي مستقر شدند تا در راهها و جادههاي استان اصفهان هيچگونه حادثه ترافيکي و تلفات رانندگي نداشته باشيم. او با اشاره به تردد ۵۸۲ هزار و ۶۲۴ خودرو تصريح کرد: ثبت روز بدون حادثه با وجود اين ميزان تردد خودرو در محورهاي مواصلاتي استان دستاورد خوبي است تا بتوانيم روزهاي بدون حادثه بيشتري را براي اصفهان ثبت کنيم، همچنين اميدواريم الگوي خوبي براي استقرار نيروهاي امدادي و انتظامي در  استان اصفهان و ساير استانها باشيم. خضري با تشکر از همکاري هموطنان در رعايت قوانين و مقررات گفت: تجربه اين روز، آغازي براي کاهش تصادفات رانندگي در استان است و کميسيون ايمني استان اصفهان نيز با جديت از اين تصميم حمايت ميکند، چرا که اين تصميمات ضامن کاهش حوادث رانندگي در کشور خواهد شد.


 حجم زيادي از تلفات جادهاي با رانندگي ايمن قابل پيشگيري است

معاون راهداري اداره کل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان گفت: بخش زيادي از تصادفات جادهاي نتيجه سرعت غيرمجاز رانندگان است که با تشويق رانندگان و آموزش مسائل و مقررات راهنمايي و رانندگي تا حدود زيادي ميتوان در کاهش تصادفات جادهاي موثر بود . فرزاد دادخواه با اشاره به اينکه بيشتر حوادث به دليل تخطي از سرعت مجاز و خوابآلودگي و خستگي است اظهار کرد: برخي مواقع جادههاي خلوت باعث ميشود رانندگان تشويق بهسرعت غيرمجاز شود و اين نکته آغاز سانحه را کليد ميزند. او تأکيد کرد: طرحي 24 ساعته تحت عنوان روزي بدون حادثه در استان اصفهان برگزار شد که ميتوان ادعا کرد طرحي موفق بوده چرا که همکاري مطلوب پليسراه هلالاحمر و امداد جادهاي در اجراي اين طرح منجر به صفر شدن تصادفات شده است. دادخواه عنوان کرد: روز بدون حادثه در استان اصفهان بهصورت ويژه و گسترده با برنامهريزي قبلي با اکيپهاي راهداري با بهرهگيري از پرسنل مجرب آموزشديده اجرا شد. او خاطرنشان کرد: استقرار اکيپها در نقاط پر تصادف، هشدار به رانندگان و ارتقا فرهنگ رانندگي و کاهش سرعت که باعث کاهش حوادث ميشود ديگر رويکردي است که در آينده نيز اجرا خواهد شد. دادخواه گفت: نقش رانندگان در رخدادن و شدت تصادف بسيار تعيينکننده است و گاهي يک تغيير کوچک در رفتار رانندگي ميتواند از تصادفات با خسارتهاي فراوان مالي و جاني جلوگيري کند.


تلاش براي افزايش روزهاي بدون حادثه در جادههاي استان

معاون فني و راه هاي روستايي اداره کل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان نيز گفت: سالانه 16 تا 17 هزار فوتي در تصادفات جادهاي را شاهد هستيم و اين در حالي است که اين آمار نسبت به سرانه جمعيتي کشور بسيار زياد است. محمدعلي صلواتي تصريح کرد: يکي از عواملي که نقش مؤثري در کاهش تصادفات جادهاي دارد بحث مديريت واحد دستگاههاي مرتبط با سوانح و هماهنگي دستگاهها با يکديگر است. صلواتي با بيان اينکه يکي از اهدافي که سالها به دنبال تحقق آن بودهايم ايجاد مرکز مديريت واحد بحران و سوانح است، افزود: در هفته ايمني حملونقل نماينده تمام دستگاههاي امدادرساني براي اولين بار در مرکز مديريت اطلاعات راهها و حملونقل جادهاي حاضر شدند. صلواتي گفت: تلاش ميشود با اين روند و استقرار اين دستگاهها مديريت جريانهاي ترافيکي و امدادرساني بيشازپيش بهبود يابد و تلاش ميشود بهروزي برسيم که 365 روز بدون حادثه را در راههاي استان شاهد باشيم. 


پويش سبا ارتقا ايمني جادهها را تضمين ميکند

معاون حملونقل اداره کل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان گفت: در هفته ايمني و حملونقل پويشي تحت عنوان پويش سبا (سوگند براي ايمني) در پليسراههاي استان اصفهان براي ايمني جادهها اجرا ميشود. عليرضا جعفري در مورد اين پويش توضيح داد: در اين پويش از تمام رانندگان تقاضا ميشود با ورود به آدرس www.saba141.ir عضوي از پويش سبا باشند و اجراي قوانين و مقررات راهنماييورانندگي در حين رانندگي و به سايرين نيز توصيه کنند. او به اجراي طرحي براي کاهش تصادفات جادهاي بهصورت پايلوت در استان اصفهان اشاره کرد و بيان داشت: روز بدون حادثه در اصفهان در حالي برگزار شد که از نخستين دقايق 29 آبانماه هزاران نفر در قالب گروههاي نظارتي و کنترلي و حمايتي در محورهاي مواصلاتي استان مستقر و گشتزني را آغاز کردند. جعفري تأکيد کرد: با پيشنهاد معاون وزير راه و شهرسازي روزي براي کاهش تصادفات برگزار شود به همين منظور پليسراه استان اصفهان، هلالاحمر، اورژانس آتشنشاني و مجموعه راهداري هماهنگي لازم را انجام دادند. معاون حملونقل اداره کل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان بيان داشت: برنامهريزي لازم صورتگرفته تا براي آينده بر اساس تجارب بهدستآمده از اين روز استفاده ميشود و اين در حالي است که يکي از رويکردهاي در نظر گرفتهشده ايجاد مکانهايي در طول راهها است که در اين پايگاههاي مشترک نمايندگان دستگاههاي مختلف حضور داشته باشند و خدمات لازم را به رانندگان بهخصوص در ايام پيک سفر ارائه کنند.


تغيير رفتارهاي ترافيکي با پويش زنان عليه سوانح ترافيکي

معاون توسعه مديريت و منابع اداره کل راهداري و حملونقل جادهاي استان اصفهان با تأکيد بر اينکه براي کاهش حوادث جادهاي نيازمند مشارکت تمام اقشار جامعه هستيم، گفت: باتوجهبه اينکه زنان نيمي از جمعيت هستند و نقش تاثيرگذاري در خانواده و جامعه دارند، ميتوانند در تغيير رفتارهاي ترافيکي کمک کنند. وي توضيح داد: اين پويش اجتماعي در راستاي پويش سبا (سوگند براي ايمني) است و در اين پويش خود را متعهد کردهايم تا هرآنچه در توان داريم بهخصوص با مشارکت زنان باتوجهبه نقش قدرتمند آنها در تغيير رفتار رانندگي بهخصوص در خانوادهها براي کاهش سوانح ترافيکي و رانندگي جادهاي به کار گيريم. به گفته دهقاني، باتوجهبه اينکه زنان نيمي از جمعيت هستند و نقش تاثيرگذاري در خانواده و جامعه دارند و ميتوانند در تغيير رفتارهاي ترافيکي کمک کنند.

وي با تأکيد بر اينکه براي کاهش حوادث جادهاي نيازمند مشارکت تمام اقشار جامعه هستيم، اظهار کرد: بايد توجه داشت که اين پويشها نبايد مختص يک روز باشند و بايد بخشي از زندگي باشند.

 ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، شماره 3952 ؛ 15 آذر 1399
روزنامه اصفهان امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین