سینما بهار
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 25 اردیبهشت
14:30 17:30 20:30
خورشید
تاریخ: 25 اردیبهشت
14:00 19:15
سینما بهمن خوراسگان
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت
14:30 17:30 20:30
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت
16:30 20:30
سینما ساحل
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:20 12:20 14:00 15:50 17:40
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:10 12:00 13:20 15:10 16:35 18:00
خون شد
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
11:40 15:20
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:20 11:45 13:35 16:45 19:55 23:10 15:00 18:15 21:20
سینما سپاهان
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
13:20 16:35 19:45 21:00 22:30
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
11:40 14:50 18:05 22:50
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
10:00 11:45 13:40 15:00 17:20 18:10
دیدن این فیلم جرم است
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
12:10 16:30 17:45 19:45 21:25
شنای پروانه
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
11:40 15:20 19:00
سینما فرهنگ فولادشهر
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
14:30 16:00 18:00 20:00 22:00
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
15:00 19:00 21:30
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
14:30 16:30 18:30 20:30 22:0
سینما فرهنگ میمه
تک خال
تاریخ: 25 اردیبهشت
17:00
خورشید
تاریخ: 25 اردیبهشت
22:00 18:30
سینما فلسطین
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت
12:15 17:30 21:00
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت
15:45
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت
10:30 14:00 19:15 22:30
سینما مهتاب
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 25 اردیبهشت
15:45 18:45
خورشید
تاریخ: 25 اردیبهشت
14:15 17:30 21:00
تک خال
تاریخ: 25 اردیبهشت
14:15 17:30 21:00
خون شد
تاریخ: 25 اردیبهشت
16:00 19:15
سینما یاسمن
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
17:30 20:30
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
16:00 19:00 22:00
خون شد
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
18:0 22:30
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
13:00 14:50 16:30 18:15 20:00 21:45
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
13:10 15:20 17:10 19:00 21:00
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت
13:00 14:40 16:20 18:00 19:40 21:20
پردیس سینمایی چهارباغ
هفته‌ای یکبار آدم باش
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:15 11:30 13:15 14:30 16:15 17:30
خورشید
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:30 13:45 17:00 20:15 22:00
تک خال
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:00 11:45 13:00 14:45 16:00 17:45
شنای پروانه
تاریخ: 24 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت
10:00 14:00 17:30
روزنامه اصفهان امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، شماره 4071 ؛ 26 اردیبهشت 1400
روزنامه اصفهان امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین