#فوری : واگذاری ۲ هزار میلیارد اموال زنجانی به وزارت نفت
28 May 2018 | دوشنبه، 7 خرداد 1397
افزایش رضایتمندی شهروندان دستاورد مدیریت جدید شهری شهردار قهجاورستان مطرح کرد
افزایش رضایتمندی شهروندان دستاورد مدیریت جدید شهری
با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های موجود آینده‌ای روشن‌تر از گذشته در انتظار شهر قهجاورستان است چراکه در حوزه جذب و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری بخش