گزارش تصویری آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی منطقه چهارده شهرداری اصفهان