گزارش تصویری :حضور ناهید تاج الدین در بازار فرش اصفهان