لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
16 January 2017 | دوشنبه، 27 دی 1395
لطفاً حوصله ما را سر نبرید! کسل کننده نباشید
لطفاً حوصله ما را سر نبرید!
آیا نگران این موضوع هستید که به یک آدم حوصله سر بر و کسل کننده برای اطرافیانتان تبدیل شده باشید؟ یا اینکه واقعا چنین فردی هستید بدون اینکه خودتان
25 دی 1395, 12:15 - جامعه / مشاور