17 December 2017 | یکشنبه، 26 آذر 1396
استفاده از روغن پالم در بعضی از صنایع غذایی ضروری است وزیر بهداشت در روز جهانی غذا؛
استفاده از روغن پالم در بعضی از صنایع غذایی ضروری است
وزیر بهداشت گفت: اقدامات و اختیارات مربوط به حوزه غذا، صرفا بر عهده وزارت بهداشت نیست اگرچه وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون، موظف
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 72