محققان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آخرین دستاوردها و پژوهش های علمی خود را در مجامع معتبر علمی جهان ارائه می کنند .

دکتر سید محمد طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه مقاله ای با عنوان" CRA based control of incommensurate fractional order systems"  در هجدهمین کنفرانس بین المللی کنترل کارپاتیان در کشور رومانی ارائه می کند و دکتر فاطمه فرهت نیا  استاد دانشکده مهندسی مکانیک نیز مقاله ای با عنوان Thermoelastic Analysis of sigmoid-Orthotropic FG Plates using Airy Stress Function  در کنفرانس بین المللی "The 2017 International Conference of Mechanical Engineering ( ICME,17) در کشور انگلستان ارائه می دهد . همچنین دکتر حامد خدادادی آخرین یافته های پژوهشی خود را با عنوان مقاله ای A Particle Swarm Optimization Approach for Sliding Mode Control of Electromechanical Valve Actuator in Camless Internal Combustion Engines در کنفرانس بین المللی " 17 th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering  کشور ایتالیا بصورت حضوری ارائه می کند و دکتر آتا جهانگیر مشیدی با عنوان " Evaluation Of Bio Inspired Mokhtar: Odor Localization System"  مقاله ای در کشور رومانی ارائه و دستاوردهای علمی خود را به جامعه جهانی نشان می دهد .

خاطر نشان می سازد : دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر تاکنون مقالات ISI و علمی پژوهشی زیادی توسط اساتید مجرب در مجامع علمی مختلف ملی و بین المللی ارائه نموده و برگ زرینی بر افتخارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزوده است .