معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از کاهش ۳۰ درصدی تخلفات سرعت در شهر اصفهان خبر داد و گفت: آمار حوادث بزرگراهی اصفهان نیز کاهش یافته و این نشان دهنده همراهی مردم با قانون است.

علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: یکی از سیاست های اصلی مدیریت شهری اصفهان طی سال های اخیر گسترش سامانه های نظارت تصویری، دوربین های ثبت تخلف و عبور از چراغ قرمز بوده است.

وی با اشاره به اینکه آرام آرام این دوربین ها تاثیرات خود را در شهر نشان می دهد به طوری که ما شاهد کاهش ۳۰ درصدی تخلفات سرعت در شهر هستیم، افزود: آمار حوادث بزرگراهی اصفهان نیز کاهش یافته و این نشان دهنده همراهی مردم با قانون است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: از دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف روی خطوط عابر پیاده که از مدتی قبل در سطح شهر نصب شده بود، به صورت ارشادی استفاده می شد چرا که ما سعی بر ارتقاء فرهنگ شهروندی و احترام به قانون را داشتیم تا با همراهی شهروندان تصویر خوبی از قانون در شهر اصفهان ارایه شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی پلیس راهور جلسات مداومی برگزار شد و خوشبختانه کد ثبت تخلف همه دوربین ها اخذ گردید تا دوربین های ثبت تخلف از حالت ارشادی خارج شوند و تخلفات اعمال قانون شود.

صلواتی با تاکید بر اینکه شهروندان باید به قوانین احترام بگذارند تا از جریمه های این دوربین ها مصون باشند، گفت: هدف اعمال قانون و جریمه کردن نیست بلکه داشتن شهری آرام و قانونمند آرمان مدیریت شهری اصفهان است.

وی اظهارکرد: امسال برای افزایش دوربین ها برنامه داریم و در صدد هستیم چتر قانون توسط دوربین ها در همه جای شهر گسترده شود.