اصفهان‌امروز: گواهينامه CE مارك شرکت ذوب‌آهن برای صادرات محصولات به اروپا براي چهارمين سال تمديد شد. شيرين‌پرور، معاون مدير كيفيت شركت ذوب‌آهن اصفهان با اعلام این خبر گفت: مميزي گواهينامه نشان CE توسط سر مميز موسسه Verus اسپانيا و طي دو روز در مدیریت‌های توليدي و پشتيباني و بدون اعلام هیچ‌گونه عدم انطباقي با موفقيت انجام شد. وي افزود: مهم‌ترین هدف نشان CE حصول اطمينان مصرف‌کنندگان نسبت به انطباق مشخصات محصولات با الزامات مربوطه است و كسب اين نشان براي تولیدکنندگان به معني گواهي امكان عرضه محصولات موردنظر به اتحاديه اروپا خواهد بود. الصاق اين نشان بر روي كليه محصولات وارداتي به اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي عضو منطقه آزاد تجاري اتحاديه اروپا الزامي است. واردات محصولات فولادي توليد ذوب‌آهن به اتحاديه اروپا منوط به انطباق اين محصولات با استاندارد EN 10025-1 بوده كه شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان به‌منظور دستيابي به اين بازار، با اقدامي اساسي و با اتكا به توانمندی‌های نيروي انساني خود، الزامات اين استاندارد را در شركت پیاده‌سازی کرده و در سال 1393 موفق به اخذ دور دوم گواهينامه مربوطه شد كه هر ساله مورد مميزي خارجي قرارگرفته و تا امسال با موفقيت تمدیدشده است. لازم به ذكر است دور اول گواهينامه CE در دوران تحريم و با بدعهدی مرجع صدور گواهينامه، تمديد نشده بود. وي در پايان از كليه مدیریت‌های شركت كه دراین‌ارتباط با مديريت كيفيت همكاري داشته‌اند تشكر و قدردانی کرد.