تعریف پوشش های بیمه ای جدید برای حمایت از استارت آپ ها و كسب و كارهای نوپا یكی از اقداماتی است كه در بهبود فعالیت آنها تاثیرفراوانی دارد، این در حالی است كه بیمه همچنان در كشورما روند سنتی خود را طی كند و نتوانسته مطابق با ظهور مشاغل، خدمات بیمه ای جدید در راستای كمک و بهبود روند فعالیت آنها ارائه كند. ازآنجایی كه كسب و كارهای نوپا در ابتدای فعالیت خود از سرمایه در گردش محدودی برخوردار هستند،افت تقاضای بازار تهدیدی جدی برای این مشاغل به شمار می رود و چه بسا كسب و كارهایی كه در این شرایط دچار آسیب شده و تا مرز ورشكستگی نیز پیش رفته اند در این شرایط تعریف مدل های بیمه ای جدید و عملیاتی كردن آن اقدام مهمی است كه به صاحبان كسب و كارهای نوپا برای حفظ مشاغل خود در زمان مواجهه با ریسک های پیش بینی ناپذیر امنیت خاطر می بخشد. نقش بیمه در تسهیل فعالیت های اقتصادی انكارناپذیر است و ارائه پوشش های بیمه ای برای كاهش نگرانی سرمایه گذاران ضروری به نظر می رسد. ماهیت فعالیت استارت آپ ها و كسب و كارهای نوپا به گونه ای است كه در چند سال نخست فعالیت با ریسک های فراوانی مواجه شده و در مواقعی هم بدون كسب هیچ سودی متحمل ضررو زیان می شوند، به همین دلیل حمایت بیمه ای از آنها نیز باید متناسب با شیوه فعالیت این كسب و كارها به روز شود. به زعم كارشناسان كسب و كار،زمانی كه بیمه به عنوان شریک تجاری در كنار مشاغل قرار بگیرند، می توان شاهد بهبود روند فعالیت اقتصادی آنها نیز بود؛ اما این مدلی است كه در كشورهای اروپایی و آمریكایی محقق شده و خدمات بیمه ای در كشور ما با وجود خلاءهای فراوان در قوانین خود هنوز تا رسیدن به سطح ایده آل فاصله زیادی دارد.

 

  ضعف خدمات بیمه ای برای مشاغل جدید
«كسب و كارهای نوپا و مشاغل دانش بنیان به طور معمول در زمینه بیمه كالاها و سایر پوشش های بیمه ای از مدل های بیمه ای سنتی استفاده می كنند؛ اما بسیاری از كسب و كارها از پوشش های بیمه ای ناراضی هستند كه البته بخشی از این نارضایتی ها به نمایندگی های بیمه ارتباط پیدا می كند و بخشی هم به سازوكارهای بروكراسی و اداری بیمه ها در بحـــــث جبــــران خســــارت ها مربـــوط می شود.» این را یک مشاور كسب وكار به اصفهان زیبا می گوید. به اعتقاد سجاد رحیمی مدیسه بحث های بیمه ای در كشور ما از ضعف های جدی برخوردارند و مشاغل نوپا بیش از سایر كسب وكارها درگیر مشكلات بیمه ای در حیطه وظایف خود هستند. به گفته رحیمی مدیسه ارائه خدمات بیمه برای كسب وكارهای جدید ایده آل نیست و زمانی می توان به سطح ایده آل دست پیدا كرد كه ریسک به طور متوازن بین بیمه گذار و بیمه گر توزیع شده باشد و بیمه در مواقع فوری به كسب وكارهای جدید كه بسیار هم آسیب پذیر هستند كمک كند. این مشاور كسب وكار تصریح می كند: مردم از بیمه بازخورد مناسبی دریافت نكرده اند و این امر در رابطه با كسب و كارها نیز صدق می كند؛ متأسفانه پوشش بیمه ای در كشور ما همچنان سنتی است و با توجه به شرایط روز و ظهور مشاغل جدید مدل و خدمات بیمه ای متناسب با این شرایط تعریف نشده است، به عنوان مثال تاكنون شاهد ارائه خدمات بیمه ای در بحث فروش و آسیب دیدگی محصول نبودیم و این مهم تحقق پیدا نكرده است. وی می افزاید: بیشتر استارت آپ ها و كسب وكارهای نوپا از خدمات بیمه ای استفاده نمی كنند؛ زیرا در كشور ما بیمه ها بیش از اینكه به كمک صاحبان این كسب وكارها بیایند در اصطلاح خودمانی «دست بگیر دارند».

 

  بیمه ها شریک تجاری نیستند
صنعت بیمه در صورتی كه متناسب با پیدایش و رشد كسب و كارهای جدید خدمات جدیدی تعریف كرده و مدل های جدیدی ترسیم كنند، می توانند نقش مهمی در حمایت از كارآفرینان داشته باشند. به گفته رحیمی مدیسه ، در صورتی خدمات بیمه ای می تواند به عنوان مؤلفه ای در بهبود كسب وكار نقش داشته باشد كه به عنوان شریک تجاری در كنار كسب وكارها قرار بگیرند؛ در كشورهای اروپایی و آمریكایی بیمه ها شریک تجاری هستند و در این كشورها خدمات بیمه ای هم در متن و هم در اجرا مطابق قانون است؛ اما وجود خلاءهای فراوان در قوانین بیمه ای یكی از مواردی است كه صاحبان كسب و كارها همواره از آن به عنوان یک معضل یاد می كنند. رحیمی مدیسه معتقد است بیمه، عاملی مؤثر در كاهش ریسک صاحبان مشاغل و افرادی كه به دنبال ایجاد مشاغل جدید هستند به شمار می رود؛ اما برای رونق كسب و كارها در بعد كلان باید همزمان به سه مؤلفه بیمه، بازاریابی و فروش، تأمین مالی و فاینانس توجه داشت و این سه عامل سه ضلع رونق كسب و كار در كشور محسوب می شوند.