مهدی اسدی در انتخابات ریاست هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی اصفهان، به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، ظهر امروز مجمع انتخاباتی هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان در سرای ورزشکاران برگزار شد که در پایان مهدی اسدی به عنوان رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان استان در 4 سال آینده انتخاب شد.
این مجمع ظهر امروز با حضور جعفری رئیس فدراسیون هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی و سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان در سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد.
مهدی اسدی تنها نامزد ثبت نام کرده در این دور از مجمع انتخاباتی هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان بود.
در رﺃی‌گیری این مجمع هم مهدی اسدی با کسب 17 رﺃی از 17 رﺃی ماخوذه به عنوان رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان انتخاب شد، پیش از این نیز مهدی اسدی ریاست هیئت ورزش روستایی را برعهده داشت.