اعضای دولت یازدهم در پایان آخرین جلسه هیات دولت عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش ایسنا ، امروز آخرین جلسه از جلسات هیات دولت یازدهم برگزار شد و اعضای دولت در پایان آخرین جلسه عکس یادگاری گرفتند.