ایسنا: ريیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل گفت: با تحقیقات انجام شده دنبال طرح‌های نوین مالچ پاشی جهت حفاظت و دوام بیشتر محیط زیست هستیم.
رضا شفیعی اظهار کرد: برای بیابان زدایی طرح‌های خوبی داریم که یکی از آنها مالچ‌های جدیدی است که بدون استفاده از نفت تهیه می‌شود و با محیط زیست سازگاری بیشتری دارد.
وی به میزان پوشش مالچ پاشی اشاره کرد و گفت: با تحقیقات وعملیات اجرایی مالچ پاشی، میزان مصرف در یک هکتار معادل ۱۰ تن مالچ است اما در مورد مالچ جدید این مقدار به نصف کاهش پیدا کرده و به ۵ تن رسیده است.
ريیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل گفت: آران و بیدگل یکی از مراکز مهم اجرای طرح‌های بیابان زدایی است و براین اساس ما توصیه کردیم به جای کاشان آران وبیدگل محل دانشکده منابع طبیعی باشد تا به صورت عالی از امکانات طبیعی کویری و محیط زیست کویر استفاده کند.
شفیعی افزود: در اطراف روستای فخره ابوزیدآباد چند شرکت مراحل تحقیقاتی برای اجرای طرح‌های مالچ پاشی نوین را بررسی و در حال انجام قرار داده‌اند.