به گزارش مهر، انتشار اخباری از سوی سایت فدراسیون جهانی دوچرخه سواری مبنی بر قطعی شدن تست رحیم امامی، دومین رکابزن یکی از تیم های باشگاهی ایران اوضاع را برای دوچرخه سواری ایران سخت کرد.سایت فدراسیون جهانی از مثبت شدن دومین تست رکابزن تیم پیشگامان کویر یزد خبر داده بود. در مطلب سایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری آمده است: «تست دوپینگی که در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۶ در تور جلاجاه مالزی از رحیم امامی رکابزن آسیایی تیم پیشگامان کویر یزد گرفته شده بود، به دلیل وجود آنالبولیک استروئید مثبت شد.مطابق قوانین اتحادیه جهانی دوچرخه سواری این ورزشکار تا زمان رسیدگی به پرونده اش معلق خواهد بود. همچنین طبق قانون ماده ۱/۱۲/۷  UCI چنانچه تیمی در فاصله کمتر از ۱۲ ماه سه دوپینگی داشته باشد، با خطر محرومیت ۱۵ تا ۴۵۵ روزه مواجه  خواهد شد و این دومین تست مثبت تیم پیشگامان کویر یزد در این سال است. ناصر رضوانی دیگر رکابزن تیم پیشگامان است که در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ تستش مثبت و چهار سال محروم شده است.»