اصفهان امروز: سودابه باقری به‌عنوان نایب‌رئیس شورای شهر زرین‌شهر انتخاب شد. بارأی اعضای شورای اسلامی زرین‌شهر، هیأت رئیسه این شورا برای یک دوره یک‌ساله انتخاب شدند. در پایان مراسم تحلیف اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی زرین‌شهر تکریم اعضای چهارمین دوره این شورا، منتخبین مردم زرین‌شهر برای تعیین اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی این شهر تشکیل جلسه دادند و در پایان با رأی اعضا سعید نادی‌زاده به‌عنوان رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی زرین‌شهر، سودابه باقری به‌عنوان نایب‌رئیس، احمد احمدیان خزانه‌دار و محمد باتوانی منشی پنجمین دوره شورای اسلامی زرین‌شهر انتخاب شدند. همراه گورکانی نیز با رأی اعضای شورای شهر زرین‌شهر به‌عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.