به منظور مدیریت آبیاری و آبرسانی در فضای سبز شهری نقشه های GIS شبکه آبرسانی فضای سبز شهری بروزرسانی می شوند.
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز با اشاره به مشکل بحران آب در کشور ، گفت: آبیاری و آبرسانی در فضای سبز شهری باید مدیریت شود.
حمیدرضا فدایی در ادامه بیان داشت: GIS  شبکه آبرسانی فضای سبز شهری،نقشه کامل مسیر های خطوط لوله آب فضای سبز شهری در واحد UTM ( سیستم تصویر جهانی مرکاتور) را به منظور مدیریت مصرف آب در اختیار مدیریت قرار می دهد.
وی تصریح کرد: واحد GIS سازمان پارک ها همگام با پیمانکار توسعه شبکه آبرسانی در محل هایی که اقدام به انجام عملیات لوله گذاری می شود،نقشه مسیر لوله اجرا شده را نقشه برداری کرده و پس از کامل شدن اطلاعات کل نقشه جدید به نقشه اصلی شهر اضافه می کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها یافتن مشکلات آبرسانی و ارائه راه حل های مناسب و همچنین امکان طراحی بهینه طرح های آبرسانی برای آینده راه از دیگر اهداف این کار برشمرد و خاطرنشان کرد: نقشه تهیه شده در اختیار دیگر نهادهای خدمات رسانی شهر و همچنین حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری قرار داده می شود تا به هنگام حفاری در زمان اجرای پروژه های مختلف احتمال آسیب دیدگی لوله های آبرسانی کاهش یافته و از هدر رفت آب نیز جلوگیری شود.