خانم «وو شیان» 100 ساله و آقای «شیانگ یونگ شان» 101 ساله مسن ترین زوج چینی لقب گرفته اند.                                       

به گزارش ایرنا، تصویر این زوج خوشبخت را در زیر مشاهده کنید.