اصفهان امروز: مدیر آموزش و پرورش کاشان گفت: اگر بخواهیم به بالندگی، رشد و پیشرفت برسیم ابتدا باید برای آموزش و تربیت فرزندان این مرز و بوم برنامه ریزی کنیم که با همکاری و همراهی همه نهادها ممکن می شود.
محمود خدمتی در شورای آموزش و پرورش بخش برزک اظهار کرد:هرسرمایه ای در این جهان، فنا پذیر است به جز سرمایه انسانی که بر پایه آموزش و تربیت شکل می گیرد که زوال ناپذیر است .
به گفته وی، فضای آموزشی در بخش برزک، شرایط مناسبی ندارد و دانش آموزان در مدارسی درس می خوانند که دارای قدمت زیادی بوده و نا امن هستند و این در حالی است که دانشگاه پیام نور از تحویل  مدرسه محدثه امتناع می کند.
مدیر آموزش و پرورش کاشان تصریح کرد: قرار بود مدرسه محدثه فقط پنج سال در اختیار دانشگاه پیام نور باشد در حالی که چند سال از آخرین مهلت آن گذشته است .