کاشان- اصفهان امروز: کارشناسان وزارت راه شهرسازی از راه‌های منطقه کاشان و آران و بیدگل بازدید کردند.

با حمایت‌های دفتر نماینده مجلس و پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، رئیس اداره بودجه و برنامه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، کارشناسان ساخت و توسعه راه‌های استان و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل از راه‌های شهرستان کاشان و آران و بیدگل بازدید کردند. 

بازدید و تصمیم‌گیری در خصوص ساخت باند دوم جاده برزک و محور کاشان سفید شهر و کنارگذر کاشان و آران و بیدگل و محور کاشان ابوزیدآباد از اهم این بازدید بود.