عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در اعتراض به برگزاری کنسرت در کاخ چهل‌ستون اصفهان گفت: باید شهرداری اصفهان و سازمان میراث فرهنگی گزارشی در خصوص خسارات احتمالی ارتعاشات صدا به مجموعه کاخ چهل‌ستون اصفهان آماده و ارائه کنند.

به گزارش  فارس، مهدی مزروعی در تذکر خود در صحن علنی شورای شهر اصفهان با اشاره به برگزاری کنسرت‌های متعدد در اصفهان اظهار کرد: بسیار خوشحالم که بزرگان موسیقی ایران همچون شهرام و حافظ ناظری در اصفهان به اجرای کنسرت می‌پردازند.

وی افزود: این مایه خرسندی ماست که زنان و مردان موسیقی ایران نیز در چارچوب قانون به اجرای کنسرت بپردازند و شاهد اجرای کنسرت‌های موسیقی‌های مختلف در اصفهان باشیم.

عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در اعتراض به برگزاری کنسرت در کاخ چهل‌ستون اصفهان گفت: باید شهرداری اصفهان و سازمان میراث فرهنگی گزارشی در خصوص خسارات احتمالی ارتعاشات صدا به مجموعه کاخ چهل‌ستون اصفهان آماده و ارائه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رفت‌وآمدهای مردم به خاطر کنسرت نیز می‌تواند برای بنا خطرساز باشد، باید مکان‌هایی مناسب و درخور شهر اصفهان برای برگزاری و اجرای کنسرت‌ها و دیگر مراسم‌های فرهنگی فراهم شود تا شاهد برگزاری این نوع مراسم‌ها در اماکن تاریخی نباشیم.