اصفهان زیبا: شركت های فولاد خراسان، فولاد خوزستان و شركت ذوب آهن اصفهان در سال جاری با رشد صادراتی مواجه شده اند. در این میان شركت فولاد مباركه اصفهان نسبت به سال گذشته روندی كاهشی در زمینه صادرات طی كرده است. مجموع صادرات شركت های بزرگ تولیدكننده فولاد كشور یعنی شركت های ذوب آهن اصفهان ، شركت فولاد مباركه اصفهان،  شركت فولاد خوزستان ، فولاد اكسین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران ، فولاد آذربایجان و فولاد خراسان در مرداد ماه سال جاری ، 512 هزار و 779 تن بوده است كه این میزان نسبت به مردادماه سال 95، حدود 78 درصد رشد داشته است. براساس آمار و ارقامی كه از سوی سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدور) ارائه شده است میزان صادرات شركت های بزرگ فولاد در پنج ماهه نخست سال جاری، دو میلیون و 654 هزار و 660 تن  برآورد شده است كه حدود 12 درصد رشد تجمعی سالیانه داشته است.

در بین شركت های بزرگ فولادی كشور، مجموع صادرات محصولاتی از جمله تیرآهن، میلگرد، كلاف، شمش چدن شركت ذوب آهن اصفهان  در مرداد ماه سال جاری حدود 109 هزار و 513 تن بوده است.  صادرات این محصولات نسبت به سال گذشته 198 درصد رشد داشته است.

 

 

    صادرات 585 هزار و 488 تنی ذوب آهن
مجموع صادرات محصولات تولیدی شركت ذوب آهن اصفهان در پنج ماهه نخست سال 96، حدود 585 هزار و 488 تن برآورد شده است كه میزان رشد تجمعی سالیانه این محصولات حدود 133 درصد است. تیرآهن در میان محصولات تولیدی ذوب آهن اصفهان در مرداد ماه سال جاری چهار هزار و 342 تن صادر شده است كه این میزان نسبت به مرداد ماه سال گذشته 77 درصد افت داشته است . میزان صادرات تیرآهن در پنج ماهه نخست سال جاری، 49 هزار و 481 تن بوده است كه درصد رشد تجمعی سالیانه این محصول منفی 23 درصد افت داشته است.  ذوب آهن اصفهان 14 هزار و 89 تن میلگرد در مردادماه سال جاری صادر كرده است كه نسبت به مرداد ماه سال گذشته با افت 19 درصدی مواجه شده است.  میزان صادرات میلگرد در پنج ماهه نخست سال جاری توسط ذوب آهن اصفهان 78 هزار و 900 تن برآورد شده است كه رشد تجمعی سالیانه این محصول 40 درصد است. همچنین شركت ذوب آهن اصفهان در مرداد ماه سال جاری، 11 هزار  و 86 تن كلاف صادر كرده است كه نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است و میزان صادرات این محصول در پنج ماهه نخست سال جاری 28 هزار و 210 تن بوده است . در این بین صادراتی در رابطه با محصول شمش چدن صورت نگرفته است.

 

 

    صادرات  365 هزار و 99 تنی فولاد مباركه
شركت فولاد مباركه یكی دیگر از غول های فولادی كشور است كه مجموع صادرات این شركت در زمینه محصولاتی از جمله، ورق گرم، ورق سرد، كلاف گرم، كلاف اسید شویی، كلاف سرد، كلاف قلع اندود، تختال و بار، كلاف رنگی، كلاف گرم سبا، ورق گرم سبا، كلاف تخت سرد، ورق قلع اندود، كلاف و  روق گرم آجدار سبا، كلاف و ورق گالوانیزه در مردادماه سال جاری حدود 74 هزار و 676 تن بوده است و درصد رشد صادرات این محصولات نسبت به مرداد ماه سال گذشته 61 درصد افت داشته است. مجموع صادرات محصولات شركت فولاد مباركه اصفهان در پنج ماهه نخست سال 96، 365 هزار و 99 تن بوده است ودرصد رشد تجمعی سالیانه این محصولات 63 درصد افت داشته است. درمیان محصولات تولیدی شركت فولاد مباركه، 13 هزار و 960 تن ورق گرم صادر شده است كه با رشد 98 درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته همراه بوده است. میزان صادرات ورق گرم در پنج ماهه نخست سال 96 توسط این شركت، 33 هزار و 315تن است كه رشد تجمعی سالیانه آن 1 درصد افت داشته است. دررابطه با صادرات ورق سرد، فولاد مباركه در مرداد ماه سال جاری، هیچ گونه صادراتی نداشته است و میزان صادرات این محصول نسبت به مرداد ماه سال گذشته 100 درصد افت داشته است. میزان صادرات ورق سرد در پنج ماهه نخست سال جاری نیز صفر بوده است .

 

 

    افت 82 درصد صادرات كلاف گرم
در مرداد ماه سال جاری،  31 هزار و 893 تن كلاف گرم صادر شده است كه درصد رشد آن نسبت به مرداد ماه سال گذشته با افت 71 درصدی مواجه شده است. میزان صادرات كلاف گرم در پنج ماهه نخست سال جاری، 115 هزار و 786 تن بوده است كه با افت 82 درصدی رشد تجمعی سالیانه مواجه شده است. همچنین فولاد مباركه در مردادماه سال جاری 482 تن كلاف اسید شویی صادر كرده است كه این میزان با افت 83 درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته مواجه شده است. میزان صادرات این محصول در پنج ماهه نخست سال جاری، 482 تن بوده است كه درصد رشد تجمعی سالیانه آن 98 درصد افت داشته است.

 

 

    افت صددرصد صادراتی كلاف قلع اندود
 میزان صادرات كلاف سرد در مردادماه سال جاری، صفر بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت صددرصدی داشته است. در پنج ماهه نخست سال جاری نیز این محصول توسط فولاد مباركه به میزان 22 تن صادر شده است كه رشد تجمعی سالیانه آن با افت صددرصدی مواجه شده است. كلاف قلع اندود از دیگر محصولات این شركت تولیدی است كه در مرداد ماه سال جاری هیچ گونه صادراتی نداشته و نسبت به مرداد ماه سال گذشته صددرصد افت صادراتی داشته است. میزان صادرات این محصول در پنج ماهه نخست سال 96 صفر بوده است كه رشد تجمعی سالیانه آن صددرصد كاهش داشته است. همچنین تختال و بار از دیگر محصولاتی هستند كه به میزان 23 هزار و 692 تن صادر شده اند و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. میزان صادرات این محصول در پنج ماهه نخست سال جاری، 202 هزار و 868 تن بوده است .

 

 

    صادرات 579 تنی كلاف رنگی
كلاف رنگی از دیگر محصولات تولیدی این شركت فولادی است كه در مرداد ماه سال جاری 579 تن صادر شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59 درصد افت داشته است. میزان صادرات كلاف رنگی در پنج ماهه نخست سال جاری، دو هزارو 321 تن بوده است . كلاف گرم سبا و ورق گرم سبا و كلاف سرد سخت و ورق قلع اندود  از دیگر محصولاتی هستند كه هیچ گونه صادراتی در مرداد ماه سال جار ی و در پنج ماهه نخست سال جاری نداشته اند.  در این بین میزان صادرات كلاف و ورق كرم آجدار سبا در مرداد ماه سال جاری 182 تن بوده است كه در مقایسه با سال گذشته رشدی نداشته است. میزان صادرات این محصول در پنج ماهه ابتدای سال جاری، 837 تن بوده است . همچنین میزان صادرات كلاف و ورق گالوانیزه در مرداد ماه سال جاری، سه هزار و 886 تن بوده است كه 116 درصد نسبت به مردادماه سال گذشته رشد داشته است. میزان صادرات این محصول در پنج ماهه سال جاری، 9 هزار و 469 تن بوده است كه حدود 9 درصد رشد تجمعی سالیانه داشته است.شركت فولاد خوزستان نیز در مرداد ماه سال جاری، 238 هزار  214 تن بیلت، بلوم و اسلب صادر كرده است كه درصد رشد آن نسبت به مردادماه سال گذشته با رشد 357 درصدی همراه بوده است. همچنین میزان صادرات این محصولات در پنج ماهه سال جاری، یک میلیون و 163 هزار و 503 تن بوده است كه رشد تجمعی سالیانه 72 درصدی را نشان می دهد.