عبدالله دوم شاه اردن روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت های ملموس در جنگ با داعش در سوریه گفت: امکان بازگشایی مرزهای این کشور با سوریه وجود دارد. شاه اردن افزود: اگر تحولات و شرایط امنیتی اجازه بدهد، ممکن است مرزهای اردن با سوریه بار دیگر گشوده شود.
عبدالله دوم گفت: اردن با جدیت تحولات جنوب سوریه را دنبال می کند و شکست هایی که داعش در سوریه متحمل شده آن ها را به سوی مرزهای اردن در جنوب سوریه کشانده است که این مساله برای اردن تهدیدآمیز است.
وی همچنین با اشاره به بحران سوریه گفت: پس از هفت سال جنگ و خونریزی در این کشور، لزوم یک راه حل سیاسی مورد پذیرش همه طرف ها در سوریه وجود دارد.
شاه اردن افزود: آتش بس در جنوب غربی سوریه، فرصتی را برای ایجاد راه حل سیاسی فراهم می آورد و می تواند به عنوان نمونه موفقی در دیگر نقاط سوریه اجرا شود.
پیش تر ارتش و نیروهای مسلح سوریه در ادامه پاکسازی مرزهای این کشور با اردن تعدادی از نقاط مرزی دیگر در جنوب شرق استان ریف دمشق را از گروه های مسلح تروریست بازپس گرفتند.