محمد غرضی جهت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات کشور شد.                                      

به گزارش ایسنا، سید محمد غرضی که در سال ٩٢ از کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری بود، برای نام نویسی در این دوره از انتخابات نیز به ستاد انتخابات کشور آمد.

غرضی اعلام کرد که شعار او در انتخابات ریاست جمهوری اجماع ملی و حمله به بیکاری است.