به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ اولین مرحله فرآیند استعداد یابی مرکز سلاله در سال ۱۳۹۶ صبح جمعه۲۵ فروردین در شعب اصفهان و قم برگزار گردید. در ادامه گزارش تصویری این رویداد تربیتی را مشاهده می کنید.