کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی استان اصفهان همایش  آینده مشارکت سیاسی اجتماعی و توسعه پایدار در ایران را با حضور دکتر مهدی طاهری، چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه سال جاری در ساعت 16:30 دقیقه در محل ساختمان اتاق بازرگانی واقع در میدان فیض برگزار میکند