کیمیا علیزاده رای خود را در سفارت ایران در باکو به صندوق انداخت