اصغر فرهادی، کارگردان  در حوزه اخذ رای انتخابات ایران در شهر کن فرانسه .