فاطمه معتمد آریا قبل از انتخابات نیز پای ثابت دعوت شهروندان با حضور انتخابات بود