به گزارش مهر، اطلاعات به دست آمده از شمارش آخرین صندوق های رای در سرخه حاکی از پیشتازی حسن روحانی بر ابراهیم رئیسی در شهرستان سرخه است.

کماکان شمارش صندوق های رای در این شهرستان ادامه دارد.

قابل ذکر است که این خبر هنوز به تأیید منابع رسمی نرسیده و نتایج تکمیلی و قطعی شمارش آرا متعاقبا اعلام می شود

مشارکت مردم سرخه بیش از ۷۵ درصد برآورد می شود.