مردم اصفهان با شور وصف ناپذیری با حضور در انتخابات حماسه دیگری خلق کردند.