رييس ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به راي دو ميليون و 560 هزار و 948 نفري استان اصفهان، گفت: 73.2 درصد از مردم استان اصفهان در انتخابات شركت كرده اند.
به گزارش ايسنا منطقه اصفهان، سيد رضا عقدايي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: آراي ثبت شده استان اصفهان تا ساعت 24؛ دو ميليون و 560 هزار و347 رای بوده و اين ميزان آرا نشان مي دهد كه 73.2 درصد از مردم اصفهان راي خود را به صندوق ها انداخته اند.
وي افزود: كلانشهر اصفهان يك ميليون و 576 هزار و 948 نفر واجد شرايط داشته است، كه از اين ميزان 988 هزار و 704 نفر در انتخابات شركت كرده و  69.7 درصد از مردم راي خود را به صندوق انداخته اند.
رييس ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: شهرستان نطنز با درصد شركت 111.99؛ شهرستان فريدونشهر با 91.53 درصد، سميرم با 108 درصد، چادگان با 110.37 درصد و اردستان با 135.62 درصد مشاركت بالاترين ميزان مشاركت را در استان اصفهان به نام خود ثبت كرده اند.
عقدايي در خصوص چرايي افزايش بيش از 100 درصدي آرا در برخي مناطق استان، گفت: برخي از افراد اهل شهرستان هاي مذكور در شهرهاي بزرگي همچون اصفهان و تهران ساكن هستند كه هنگام راي گيري به مناطق خود باز مي گردند برخي ديگر از شهرستان ها نيز به خاطر تفريحي بودن با افزايش آمار روبرو بوده اند.