نماد صایتل (اجاره رایتل ماهانه 20 درصد) در گروه اوراق تامین مالی در آخرین روز معاملات، با تغییر مثبت مواجه شد.
نماد صایتل (اجاره رایتل ماهانه 20 درصد) در گروه اوراق تامین مالی، در آخرین روز معاملات در تاریخ 96/03/13 با 0.027 درصد تغییر مثبت مواجه شد.
جدول آخرین تغییرات نماد صایتل به شرح ذیل است: