در عکس های خبری امروز تصاویری از آتش بازی سال نو چینی جنگ متکا در سواحل تابستانی استرالیا و پرورش اسب در سرمایه چین و دیگر عکس ها و تصاویر خبری را باهم می بینیم.
منبع: سایت خبر 24