در حاشیه حمله تروریستی در تهران، طراوت نیکی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.