دو حلقه مار سمی توسط آتش نشانی شهرستان فریدونشهر زنده گیری و در طبیعت رها سازی شدند.