بانک پاسارگاد دو اطلاعات را به بورس و سهامداران داد.
چندین بانک بزرگ کشور از سال گذشته با توقف نماد مواجه هستند. بانک هایی چون صادرات که هنوز موفق به بازگشت به تالار شیشه ای نشده اند.
البته بانک صادرات می تواند با ارایه گزارش مربوط به اطلاعات حسابرسی شده 12 ماهه سال مالی گذشته، بعد از 11 ماه غیبت به بورس برگردد.
بانک پارسیان نیز تاکنون اطلاعات مربوط به پیش بینی 95 براساس عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده، صورت های مالی 6 ماه حسابرسی شده و صورت های مالی 96 حسابرسی شده را نداده است.
بانک پاسارگاد هم باید پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد 9 ماه و حسابرسی شده 6 ماهه سال 95 ، صورت های مالی 6 ماهه ، پیش بینی درآمد سال مالی 96 و پیش بینی حسابرسی شده را ارایه دهد.
در این میان بانک 5 هزار میلیارد تومانی پاسارگاد طی دو سه روز گذشته اقدام به ارایه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 95 (حسابرسی نشده) و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی اسفند 95 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) کرده است.