به گزارش خبرنگار اصفهان امروز در خمینی شهر ، دیوار های این شهرستان به دلیل کمبود تابلوهای تبلیغاتی محل چسباندن اعلامیه ها و یا تبلیغات شده است که اعتراض مالکین را هم در بر داشته است گفتنی است در دوران انتخابات شورای اسلامی هم شهرستان خمینی شهر با چهره بسیار نا مناسب دیده شد و مردم به حجم کسترده تبلیغات که به دیوار ها و درخت ها آویزان بود اعتراض کردند