دو پزشک فوق تخصص جراحی به اتهام دریافت زیر میزی توسط تعزیرات حکومتی اصفهان محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شکایت شاکی بابت اخذ مبلغ جراحی بیشتر از تعرفه قانونی (زیرمیزی) دو پزشک فوق تخصص جراحی را به میز محاکمه کشاند.

سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعلام وصول این شکایت وارد عمل شد و پس از اینکه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی شکایت را تایید کردند، شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان به این مورد رسیدگی کرد.

با اعلام احراز تخلف توسط شعبه رسیدگی کننده، دو پزشک متخلف پس از کسب رضایت شاکی، به صورت مشارکتی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم گردیدند.