اولین مطلب پربیینده در 24 ساعت گذشته با سه میلیون و نهصدهزارنفر بازدید

مایکل فلپس قهرمان شنای دنیا قصد دارد تا هفته آینده بمناسبت هفته جهانی کوسه سفید، با یک کوسه سفید مسابقه شنا بدهد.