جلسه کار گروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان فریدونشهر برگزار شد.