محفل قرآنی با حضور نخبگان بین المللی قرائت، حفظ و تواشیح در فریدونشهر برگزار شد.