،  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین و میاندشت در مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که با تغییر 2 درصدی بودجه دولت در بخش نفت که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و  برای مناطق محروم در نظر گرفته شد، گفت: این تغییر باعث شد تا بودجه شهرستان فریدونشهر نسبت به سال گذشته 2 برابر شود.
بودجه شهرستان فریدونشهر در سال جاری 320 میلیارد ریال می باشد.

اکبر ترکی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین در خصوص حفظ هویت ملی در کنار هویت انقلابی، اسلامی در مسائل داخلی و خارجی کشور افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه ششم توسعه به صورتی برنامه ریزی کرده که اگر دولت ها 50% از برنامه ششم توسعه را اجرایی کنند قطعا" ایرانی پیشرفته و موفق خواهیم داشت.