25 July 2017 | سه شنبه، 3 مرداد 1396
صدور مجوز راه‌اندازی ۲ ایستگاه به معنای موافقت با افتتاح مترو است رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان:
صدور مجوز راه‌اندازی ۲ ایستگاه به معنای موافقت با افتتاح مترو است
رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان گفت: میراث فرهنگی مجوز راه‌اندازی ایستگاه میدان امام حسین و انقلاب را صادر کرد که این اقدام به معنای مجوز
26 تیر 1396, 16:17 - شهر
اصفهان راه تاریک تهران را می‌رود رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان:
اصفهان راه تاریک تهران را می‌رود
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، شورای شهر اصفهان، تهران را نمونه بارز عدول از ضوابط مهندسی در کشور دانست و گفت: این راه در شهر اصفهان نیز بدون توجه به
11 اردیبهشت 1396, 15:13 - جامعه